i mirëpritur / Kushtet e përdorimit
i pasëm

Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Mirë se vini në faqen e internetit të arcorafaucet.com. arcorafaucet.com ju ofron shërbimet e saj në varësi të njoftimeve, termave dhe kushteve të përcaktuara në këtë marrëveshje ("Marrëveshja"). Për më tepër, kur përdorni ndonjë shërbim arcorafaucet.com (për shembull, rishikimet e klientëve), ju do t'i nënshtroheni rregullave, udhëzimeve, politikave, termave dhe kushteve të zbatueshme për ato shërbime dhe ato përfshihen në këtë Marrëveshje nga kjo referencë. arcorafaucet.com rezervon të drejtën për të modifikuar këtë faqe dhe këto terma dhe kushte në çdo kohë.

Hyrja, shfletimi ose çdo përdorim tjetër i faqes tregon pranimin tuaj të të gjitha termave dhe kushteve të kësaj marrëveshjeje. Ju lutemi lexoni me kujdes këtë marrëveshje para se të vazhdoni.

P USRDORIMI I SITIT

Ju përfaqësoni dhe garantoni se jeni të paktën 18 vjeç ose që po vizitoni sitin nën mbikëqyrjen e një prindi ose kujdestari. Në varësi të kushteve dhe kushteve të kësaj marrëveshjeje, arcorafaucet.com ju garanton një licencë të kufizuar, të revokueshme, jo të transferueshme dhe jo-ekskluzive për të hyrë dhe përdorur faqen në internet duke e shfaqur atë në shfletuesin tuaj të Internetit vetëm për qëllime të blerjes personale . artikuj të shitur në sit dhe jo për qëllime tregtare ose në emër të një pale të tretë, përveç me autorizimin paraprak të shprehur të arcorafaucet.com. Çdo shkelje e kësaj marrëveshje do të rezultojë në revokimin e menjëhershëm të licencës së dhënë në këtë paragraf pa njoftim.

Përveç siç lejohet në paragrafin e mësipërm, ju nuk mund të riprodhoni, shpërndani, shfaqni, shisni, jepni me qira, transmetoni, krijoni vepra derivate, përktheni, modifikoni, inxhinier të kundërt, çmontoni, dekompiloni ose shfrytëzoni ndryshe këtë faqe ose ndonjë pjesë të saj, përveç nëse autorizohet shprehimisht nga arcorafaucet.com me shkrim. Ju nuk mund të përdorni ndonjë përdorim tregtar të informacionit të dhënë në sit ose të bëni ndonjë përdorim të faqes në të mirë të një kompanie tjetër, përveç me autorizimin paraprak të shprehur të arcorafaucet.com. arcorafaucet.com rezervon të drejtën të refuzojë shërbimin, të përfundojë llogaritë dhe / ose të anulojë porositë sipas gjykimit të saj, duke përfshirë, pa kufizim, nëse arcorafaucet.com beson se sjellja e klientit shkel ligjin në fuqi ose është e dëmshme për interesat e arcorafaucet.com.

Ju nuk duhet të ngarkoni, shpërndani ose postoni në asnjë mënyrë në këtë faqe çdo përmbajtje, informacion ose material tjetër që (a) shkel ose shkel të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare, shenjat e shërbimit, sekretet tregtare ose të drejtat e tjera të pronës së çdo personi; (b) është shpifës, kërcënues, shpifës, i pahijshëm, i pahijshëm, pornografik ose mund të shkaktojë përgjegjësi civile ose penale sipas Shteteve të Bashkuara ose ligjit ndërkombëtar; ose (c) përfshin mete, viruse, krimba, kurthe, kuaj trojanë ose kod ose prona të tjera të dëmshme. arcorafaucet.com mund t'ju caktojë një fjalëkalim dhe identifikim të llogarisë për t'ju mundësuar që të përdorni dhe përdorni pjesë të caktuara të kësaj faqe. Kurdoherë që përdorni një fjalëkalim ose identifikim, do të konsideroheni të autorizuar për të hyrë dhe përdorur faqen në një mënyrë në përputhje me termat dhe kushtet e kësaj marrëveshjeje, dhe arcorafaucet.com nuk ka asnjë detyrim për të hetuar mbi autorizimin ose burimin e ndonjë qasje apo përdorim i tillë i faqes.

Ju do të jeni vetëm përgjegjës për të gjithë hyrjen dhe përdorimin e kësaj faqe nga kushdo duke përdorur fjalëkalimin dhe identifikimin e caktuar fillimisht për ju, pavarësisht nëse një qasje dhe përdorim i tillë i kësaj faqe në të vërtetë është i autorizuar nga ju., Duke përfshirë, pa kufizim, të gjitha komunikimet dhe transmetimet. dhe të gjitha detyrimet (përfshirë, pa kufizime, detyrimet financiare) të shkaktuara përmes një aksesi ose përdorimi të tillë. Ju jeni vetëm përgjegjës për mbrojtjen e sigurisë dhe konfidencialitetit të fjalëkalimit dhe identifikimit të caktuar për ju. Ju duhet menjëherë të njoftoni arcorafaucet.com për çdo përdorim të paautorizuar të fjalëkalimit ose identifikimit tuaj ose ndonjë shkelje tjetër ose kërcënim të shkeljes së sigurisë së kësaj faqe.

OPINIONE DHE KOMENTE

Përveç nëse parashikohet ndryshe diku tjetër në këtë Marrëveshje ose në sit, çdo gjë që ju paraqisni ose postoni në sit dhe / ose siguroni arcorafaucet.com, duke përfshirë, pa kufizime, ide, njohuri teknike, teknika, pyetje, vlerësime, komente dhe sugjerime (kolektivisht , "Parashtrimet") është dhe do të trajtohet si jo konfidenciale dhe jo-pronësore, dhe duke paraqitur ose postuar ju pranoni të licenconi në mënyrë të pakthyeshme Hyrjen dhe të gjitha të drejtat e pronës intelektuale në të. Lidhur (duke përjashtuar të drejtat morale të tilla si e drejta e autorit) me arcorafaucet. com falas dhe arcorafaucet.com do të ketë të drejtën mbretërore falas, në të gjithë botën, të përhershme, të parevokueshme dhe të transferueshme për të përdorur, kopjuar, shpërndarë, shfaqur, botuar, performuar, shitur, me qira, transmetuar, përshtatur, krijuar vepra derivate nga këto Parashtrime nga çdo mjet dhe në çdo formë, dhe për të përkthyer, modifikuar, inxhinier të kundërt, çmontuar ose dekompiluar këto S ose misionet. Të gjitha Dorëzimet automatikisht do të bëhen pronë e vetme dhe ekskluzive e arcorafaucet.com dhe nuk do t'ju kthehen dhe ju pranoni të mos ngrini asnjë mosmarrëveshje në lidhje me çdo përdorim të hyrjes nga arcorafaucet.com në të ardhmen.

Ju garantoni që Parashtrimet tuaja, plotësisht ose pjesërisht, janë të qarta dhe të lira nga çdo shkelje e të drejtave të pronësisë intelektuale, proceseve gjyqësore ose pretendimeve të palëve të treta. arcorafaucet.com nuk merr asnjë përgjegjësi për çdo keqpërdorim të së drejtës së autorit ose ndonjë të drejtë tjetër të palëve të treta nga ju. Ju pranoni të mbroni dhe dëmshpërbloni Sponsorin kundër çdo humbje të shkaktuar nga përdorimi i Hyrjeve për çdo qëllim.

Përveç të drejtave të zbatueshme për çdo Parashtrim, kur postoni ndonjë koment ose shqyrtim në Sajt, ju gjithashtu i jepni arcorafaucet.com të drejtën për të përdorur emrin që ju paraqisni me ndonjë rishikim, koment ose përmbajtje tjetër, siç është e zbatueshme. me njoftim, koment ose përmbajtje tjetër. Ju përfaqësoni dhe garantoni që zotëroni ose kontrolloni të gjitha të drejtat në çdo koment, koment dhe përmbajtje tjetër që postoni në këtë sit dhe se përdorimi i vlerësimeve, komenteve ose përmbajtjes tuaj tjetër nga arcorafaucet.com nuk do të shkelë ose shkelë të drejtat të ndonjë pale të tretë. Ju nuk duhet të përdorni një adresë të rreme emaili, të pretendoni se jeni dikush tjetër përveç vetes tuaj, ose të mashtroni arcorafaucet.com ose palë të treta për origjinën e ndonjë paraqitjeje ose përmbajtjeje. arcorafaucet.com mund, por nuk do të jetë i detyruar të heqë ose modifikojë Parashtrimet (përfshirë komentet ose vlerësimet) për ndonjë arsye.

E DREJTA E AUTORIT

I gjithë teksti, grafika, fotografi ose imazhe të tjera, ikona butonash, klipe audio, logo, parulla, emra tregtarë ose softuer fjalësh dhe përmbajtje tjetër në faqen e internetit të arcorafaucet.com (kolektivisht, "Përmbajtja"), i përkasin ekskluzivisht arcorafaucet.com ose saj ofruesit e duhur të përmbajtjes. Ju nuk mund të përdorni, riprodhoni, kopjoni, modifikoni, transmetoni, shfaqni, botoni, shisni, licenconi, kryeni publikisht, shpërndani ose shfrytëzoni komercialisht ndonjë nga Përmbajtjet ose përndryshe hidhni ndonjë Përmbajtje nga një mënyrë e paautorizuar nga arcorafaucet.com, pa pëlqimin paraprak dhe të shprehur me shkrim të arcorafaucet.com. Ndalohet rreptësisht përdorimi i minierave të të dhënave, robotëve ose mjeteve të ngjashme për mbledhjen dhe nxjerrjen e të dhënave në arcorafaucet.com si dhe përdorimi i markave tregtare ose shenjave të shërbimit arcorafaucet.com në meta-etiketa. Ju mund ta shikoni dhe përdorni përmbajtjen vetëm për informacionin tuaj personal dhe për blerje dhe porosi në faqe dhe për asnjë qëllim tjetër. Mbledhja, rregullimi dhe montimi i të gjithë përmbajtjes në këtë sit ("Përpilimi") është pronë ekskluzive e arcorafaucet.com. Ju nuk mund të përdorni Përmbajtjen ose Përmbledhjen e arcorafaucet.com në një mënyrë që përçmon ose diskrediton arcorafaucet.com ose në një mënyrë që ka të ngjarë të ngatërrojë ose shkelë ligjet ose rregulloret në fuqi. I gjithë programi kompjuterik i përdorur në këtë sit ("programi") është pronë e arcorafaucet.com dhe / ose furnizuesve të saj të softuerit. Përmbajtja, përpilimi dhe softueri mbrohen të gjitha nga ligjet kombëtare, kombëtare dhe ndërkombëtare për të drejtat e autorit. Të gjitha të drejtat që nuk janë dhënë shprehimisht janë të rezervuara nga arcorafaucet.com. Shkelësit do të ndiqen penalisht në masën më të plotë të ligjit.

arcorafaucet.com njeh dhe respekton të gjitha të drejtat e autorit dhe markat tregtare. Si e tillë, çdo përdorim i televizionit, kinemasë, muzikës, festivalit të filmit ose emrave ose titujve të tjerë nuk ka asnjë lidhje me arcorafaucet.com dhe është pronë ekskluzive e mbajtësve të së drejtës së autorit.

POLITIKA E SHKELJES S INTELEKTUALIT T PRONS

Theshtë politikë e arcorafaucet.com për të ndërmarrë veprime të duhura kur është e nevojshme për të zbatuar dhe njohur të gjitha ligjet përkatëse shtetërore, federale dhe ndërkombëtare në lidhje me materialin që besohet se shkel ndonjë markë tregtare, të drejtën e autorit, patentën. Dhe çdo ose të gjithë ligjet e tjera të pronës intelektuale . . Nëse jeni mbajtës i të drejtave të pronësisë intelektuale dhe besoni se arcorafaucet.com shet, ofron për shitje ose vë në dispozicion mallra dhe / ose shërbime që cenojnë të drejtat tuaja të pronësisë intelektuale, dërgoni informacionin e mëposhtëm të plotë në service@arcorafaucet.com
Informacioni i kerkuar:

Një nënshkrim elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të një ekskluziviteti të pretenduar të shkelur;
Një përshkrim i veprës ose materialit të pretenduar shkelës;
Një përshkrim i vendndodhjes së materialit të pretenduar shkelës në sit (URL e produktit (ve));
Informacion i arsyeshëm i mjaftueshëm për të na mundësuar të kontaktojmë me ju, siç janë adresa juaj, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike;
Një deklaratë nga ju që keni një besim të mirë se përdorimi i diskutueshëm i materialit nuk është i autorizuar nga e drejta e autorit ose pronari tjetër i së drejtës së pronës, agjenti i tij ose ligji;
Identifikimi i të drejtave të pronës intelektuale të cilat ju besoni se janë shkelur nga faqja e internetit (p.sh. "E drejta e autorit XYZ", "Marka tregtare ABC, Nr. I Reg. 123456, regjistruar 1/1/04", etj.);
Një deklaratë nga ju që informacioni dhe njoftimet e mësipërme janë të sakta dhe, nën ndëshkimin e dëshmisë së rreme, se ju jeni pronari i të drejtës së kopjimit ose i autorizuar të veproni në emër të pronarit, e drejta ekskluzive e të cilit pretendohet se është shkelur.

PERRFUNDIMI DHE EFEKTI I P TRFUNDIMIT

Përveç çdo zgjidhje tjetër juridike ose të barabartë, arcorafaucet.com mund, pa njoftim, të ndërpresë menjëherë Marrëveshjen ose të revokojë të gjitha ose një pjesë të të drejtave tuaja të dhëna sipas kësaj Marrëveshjeje. Pas përfundimit të kësaj marrëveshjeje, ju menjëherë do të pushoni të gjitha hyrjet dhe përdorimet e faqes dhe arcorafaucet.com, përveç çdo zgjidhje tjetër ligjore ose të barabartë, menjëherë do të revokojë të gjitha fjalëkalimet dhe identifikimin e llogarisë që ju është lëshuar. Dhe do të refuzoni hyrjen tuaj në dhe përdorimin e kësaj faqe në tërësi ose pjesërisht. Ndërprerja e kësaj Marrëveshjeje nuk do të ndikojë në të drejtat dhe detyrimet përkatëse (përfshirë, pa kufizim, detyrimet e pagesës) të palëve që ndodhin para datës së përfundimit.

KUJDESIMI DHE KUFIZIMI I PIARGJEGJSIS

PWRVEÇ NDONJIS TJERA NIS KUSHTET STANDARDE T S SHITJES Q WH QEVERISIN PRODUKTIN E NJAMEJTN N TH K ST S VEND, K STI SITE, PRODUKTET E OFRUARA P SR SHITJE N TH KIST S SHITJE DHE TRANSAKSIONET E BARA N THPRORMJET K THSHTO T PRO BHET " ". arcorafaucet.com NUK B NON P NORFAQSUESE OSE GARANCI T OF NDONJ LLOJ, SHPREHET OSE IMPLIKUAR, LIDHUR ME OPERACIONIN E SITIT OSE INFORMACIONIN, PTRMBAJTJEN, LERNDN DHE PRODUKTET E PRFSHIR N KIST S SHITJE SI OFROHET TREGTUAR SHPALL T ALL GJITHA GARANCIT, SHPREH OSE NDIKOHUR, P ,RFSHIR, POR NUK KUFIZOHET, GARANCIT I E NDIKUARA T OF TREGTIS DHE FITENCS P AR NJ P QLLIM TART VEÇANT,, JO-SHKELJE, TITULLI, PSTRDORIMI I SISTEMIT, PATRDORIMI I SIGURT DHE Kjo faqe mund të përfshijë pasaktësi, gabime apo gabime tipografike. arcorafaucet.com NUK GARANTON Q P CONRMBAJTJA DO T BE JET UN E PA-PAJISUR, APO PA FALAS. DERI N EX SHKALLN E PLOT T P LEJUAR NGA LIGJI, arcorafaucet.com NUK DO T BE JET L I P LRGJEGJSHM P FORR ÇDO DAMME TY ÇDO LIDHJE REZULTATUESE NGA PERDORIMI I KISTIJ SITE, P INRFSHIR, POR NUK KUFIZOHET N, FUSHN E PASURAVE TAM FUNDIT, P TOR SHPEJT MAXIMALE TER LEJUARA NGA LIGJI I ZBATUESH LM, P LRGJEGJITYSIA TOTAL E arcorafaucet.com ndaj jush për asnjë dëmtim (pavarësisht nga themelimi i veprimit) NUK MUND T MUAJ shumën totale të kostove të paguara në të vërtetë duke u siguruar që ju të jeni duke u siguruar që ju të jeni duke u siguruar që ju të siguroheni nga ju. P TOR LIGJIN Q PRETENDON PR PIARGJEGJSIN e arcorafaucet.com.

 

Pranimi i porosisë

Ju lutemi vini re se mund të ketë disa porosi që nuk mund t'i pranojmë dhe duhet t'i anulojmë. arcorafaucet.com rezervon të drejtën, sipas gjykimit të tij të vetëm, të refuzojë ose anulojë çdo urdhër për ndonjë arsye. Disa situata që mund të rezultojnë në anulimin e porosisë suaj përfshijnë kufizime në sasitë e disponueshme për blerje, pasaktësi ose gabime në informacionin e produktit ose çmimit, ose probleme të identifikuara nga departamenti ynë i kreditit dhe parandalimit të kredisë. Ne gjithashtu mund të kërkojmë verifikime ose informacione shtesë përpara se të pranojmë një porosi. Ne do t'ju kontaktojmë nëse anulohet e gjithë ose një pjesë e porosisë tuaj ose nëse nevojiten informacione shtesë për të pranuar porosinë tuaj.

GABIMET TIPOGRAFIKE

Megjithëse arcorafaucet.com përpiqet të sigurojë informacion të saktë mbi produktin dhe çmimin, mund të ndodhin gabime në shtypje ose shtypje. arcorafaucet.com nuk mund të konfirmojë çmimin e një artikulli deri pas porositjes. Në rast se një artikull renditet me një çmim të pasaktë ose me informacion të pasaktë për shkak të një gabimi në çmim ose informacionit të produktit, arcorafaucet.com do të ketë të drejtën, sipas gjykimit tonë të vetëm, të refuzojë ose anulojë çdo porosi të vendosur për këtë artikull. Në rast se një artikull vlerësohet gabimisht, arcorafaucet.com mund, sipas gjykimit tonë, ose t'ju kontaktojë për udhëzime ose të anulojë porosinë tuaj dhe t'ju njoftojë për një anulim të tillë.

ÇMIMI N C RREGULLAT E NDRYSHME

Çmimi i produkteve të shitura nga arcorafaucet.com bazohet në shifrat e llogaritura në dollarë (US $). Çmimet e shfaqura në monedha të tjera konvertohen nga dollarë amerikanë duke përdorur kurset më të fundit të konvertimit. Për shkak të luhatjeve në vlerat e monedhës, çmimet e shfaqura në prerje të monedhave jo-amerikane në Sajt mund të mos jenë më të zakonshmet. Zonat e sitit ku emërtimet e monedhave jo-amerikane mund të jenë të pasakta përfshijnë, por nuk kufizohen në, banderola promovuese, faqe promovuese dhe informacione në faqet e kategorisë së produkteve.

LIDHJET

Kjo faqe mund të përmbajë lidhje me faqet e tjera në Internet të cilat janë në pronësi dhe operohen nga palë të treta. Ju pranoni që arcorafaucet.com nuk është përgjegjës për funksionimin ose përmbajtjen e vendosur në ose përmes një faqe të tillë.

MJETET RREGULLORE

Ju pranoni që ilaçi juridik i arcorafaucet.com për çdo shkelje aktuale ose të kërcënuar të kësaj Marrëveshjeje do të ishte i papërshtatshëm dhe se arcorafaucet.com do të ketë të drejtë për zbatim ose urdhër specifik, ose të dyja, përveç dëmtimeve që arcorafaucet. Com mund të ketë ligjërisht të drejtë për të mbledhur, si dhe kosto të arsyeshme të çdo forme të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, duke përfshirë, pa kufizim, tarifat e avokatit.

Asnjë e drejtë ose korrigjim i arcorafaucet.com nuk do të jetë ekskluzive e ndonjë tjetre, qoftë me ligj ose me barazi, duke përfshirë, pa kufizim, dëmet, urdhrin, tarifat e avokatit dhe kostot.

Asnjë rast i heqjes dorë nga arcorafaucet.com i të drejtave të tij ose mjeteve juridike nën këto terma dhe kushte nuk nënkupton një detyrim për të dhënë një heqje dorë të ngjashme, të ardhme ose ndryshe.

shportë

X

Shfletimi i historisë

X
A DONI KUPON 10%?
Regjistrohuni në listën tonë për të ditur i pari për koleksionet e reja dhe për të marrë oferta ekskluzive
    Merrni 10% zbritjen time
    Jo faleminderit, preferoj të paguaj çmimin e plotë.